top of page

ቡ ሳትዪሽ ሶዝሌሽሜሲ፣ አልኢሽቬሪሲኒዚ ታማምላዲክታን ሶንራ አልዲጊንዪዝ ዩሩን ቢጊሌሪ ኢሌ ጉንሴሌኒፕ ታራፊኒዛ ኢሌቲሌሴክቲር።

MADDE 1 - ታራፍላር

1.1- ሳቲሲ፡

ዩንቫኒ:
አድሬሲ
ቴሌፎን:
ፋክስ
ኢሜል፡-

1.2- አሊሲ፡


አዲ/ሶያዲ/ዩንቫኒ፡
አድሬሲ፡
ቴሌፎን፡-
ኢሜል፡-

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

ታሪክ፡
 

Ürün Adi Adet Toplam Ürün Tutarı Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli ሬንጊ ሳትዪሽ bed yukarıda belirtildiği gibidir.
 
ኦደመ ሴክሊ፡-
ተስሊማት ኣድረሲ፡
ile Toplam

MADDE 4- ጄኔል ሁንኩማል
 
4.1- ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve odeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli beteyyan e elektronik.
4.2- ሶዝሌሽሜ ኮኑሱ ኡርዩን፣ ያሳል 3 ጉንሉክ ሱሬይ አሽማማክ ኮሱሉ ኢሌ ሄር ቢር ዩሩን ኢቺን ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön abilüreşeşlişişiảrişiẁ
4.3- ሶዝሌሽሜ ኮኑሱ ኡርዩን፣ ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise፣ teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATIC sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI፣ sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim klavuzları ኢሌ ተስሊም ኢዲልመሲንደን sorumludur.
4.5- ሶዝሌሽሜ ኮኑሱ ኡርኑኑን ተስልማቲ ኢሲን ኢሱቡ ሶዝሌሽመኒን ይምዛሊ ኑሻሲን ሳቲሢያ ኡላሥቲሪልሚሽ ኦልማስይ እና ደይኒን ALICI'n tercih ettiği ödeme şişişılt. ሄርሀንጊ ብር ነድንሌ ዑርን ዳይ ኦደንሜዝ ወያ ባንካ ካይትላሪንዳ ኢፕታል ኢዲሊር ኢሰ፣ ሳቲሲአይ ኡርኑኑ ተስሊሚ ይኩምሉሉጁንደን ኩርቱልሙሽ ካቡል እድሊር።
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATIC'ya gönderilmesi zorunludur. ቡ ተክዲርደ ናክሊዬ ጊደርለሪ ALICI'ya ኣይቲር።
4.7- ሳቲሲ ሙክብር ሰበፕለር ወያ ናክሊዬይ እንግልየን ሀቫ ሙሀፈቲ፣ ኡላሲሚን ቀሲልመሲ ጊቢ ኦላጋንቱስት ዱሩምላር ነደኒ ኢሌ ሶዝሌሽሜ ኮኑሱ ኡርኑኑ ሱሬሲ ኢቺንዴ ተስሊም ዕድሜዝ ኢሰ፣ ያዱሩሙ አሊሲክሊደ። Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini፣sözleşme konusu ürününvarsa emsali ile değiştirilmesini፣ve/veya teslimat süresinin engelleyici ዱሩሙን ኦርታዳን ካልክማሲና ካዳር ኤርተለንመሲ ሃላርናቢሊንዳን ኩላኒ። ALICI'nın siparişi iptal etmesi halide ödediği tutori 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar

ማዴዴ 5- ካይማ ሃኪ

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiggi adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması sarttır. Bu hakkın kullanılması ሃሊንዴ፣ 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ኢሊሽኪን ካርጎ ተስሊም ቱታናጊ ዎርኔጊ ኢሌ ፋቱራ አስሊኒን iadesi zorunludur። Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün በደሌ ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yukümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo ከለዲ ሳቲሲ ታራፊንዳን ካርሲላኒር።

ማድዴ 6- ካይማ ሃኪ ኩላኒላማያካክ ÜRÜNler

ኒተሊጊ ኢቲባሪይላ iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızli bozulan veya son kullanim ታሪኻዊ geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajın açılmamış, bozulmamiş ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-ታሺናቢሊር ቢልጊሳያር (ኦሪጂናል ኢሽሌቲም ሳይቲሚ ኩሩልዱክታን ሶንራ ያዴ አልንማያካክትር።)
- የእሷ ቱርልዩ ያዚሊም እና ፕሮግራመር
-ዲቪዲ, ቪሲዲ, ሲዲ ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (ቶነር፣ካርቱሽ፣ሴሪት ቪቢ)
-Hür ቱርሉ kozmetik ürünleri
-ቴሌፎን ኮንቶር siparişleri

MADDE 7- ዬትኪሊ ማሕኬሜ

ኢሱቡ sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanliğınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ሲፓሪሲን ገርሴክሌሽሜሲ ዱሩሙንዳ ALICI ኢሱቡ ሶዝሌሽሜኒን ቱም ኮሱላሪን ካቡል ኤትሚሽ ሳይሊር።

ሳቲሲአሊሲ

bottom of page